Jezus tot de Mensheid

Boodschappen van het Boek der waarheid

Mijn geliefde priesters en gewijde dienaren, vrees Mijn woord niet

23 november 2012

Mijn zeer geliefde dochter, de vervolging van Mijn profeten en zieners wordt heviger nu het verzet tegen de boodschappen toeneemt.

Ik zeg in het bijzonder tegen diegenen onder jullie, Mijn geliefde priesters en gewijde dienaren: vrees Mijn woord niet. De angst en onzekerheid die jullie ervaren, komt niet van Mij. Daar het niet van Mij komt, moeten jullie je afvragen: waar komt het dan wel vandaan?

Mijn heilig woord wordt altijd tegengewerkt.

Tijdens Mijn tijd op aarde deden de priesters van die tijd, de farizeeën, al wat zij konden om met Mij te debatteren. Bij elke gelegenheid probeerden zij Mij onderuit te halen, Mij vragen te stellen die bedoeld waren om Mij het woord van God te doen tegenspreken, maar zij slaagden daar niet in.

Ik zweeg toen zij probeerden Mij zover te krijgen vragen te beantwoorden waarvan zij wisten dat Ik niet bereid was om daarop te reageren.

Je ziet dat hoewel zij hun godsdienst beoefenden, uitgebreide ceremonieën hielden, zich uitdosten in dure gewaden, het hun aan één ding ontbrak. Zij bezaten geen greintje nederigheid want zij geloofden ten onrechte dat, door hun rol als gewijde dienaren, zij boven hun broeders stonden.

Op openbare plaatsen spraken, predikten en presenteerden zij als profeten het heilig woord van Mijn Vader. Maar toch begrepen zij de belofte die Mijn Vader gedaan had niet echt, noch de lessen die Hij hun gaf door de profeten. Zij slaagden er niet in te aanvaarden dat de tijd van de komst van de beloofde Messias in hun eigen tijd plaatsvond. Zij geloofden dat deze gebeurtenis in de toekomst zou plaatsvinden.

Zij voelden zich verward door Mijn antwoorden, Mijn onderrichtingen en het eenvoudige leven dat Ik leidde. Toch voelden zij zich tot Mij aangetrokken en bleven telkens weer terugkomen om Mij uit te dagen.

Zij voelden zich bovendien bedreigd door Mijn kennis over geestelijke zaken, een feit dat zij niet konden ontkennen.

Zij kwelden Mij. Ik beantwoordde hun vragen overeenkomstig de Heilige Wil van Mijn Vader. Ik zweeg toen zij in een staat van razernij Mij met de vinger wezen.

Met al hun geroemde kennis van het woord van God, trapten zij in de val die door de Bedrieger was opgesteld. Zij geloofden dat hun kennis superieur was aan die van Mij.

De gelaagde hiërarchie van de kerk die zij creëerden, was zoals een koninklijke monarchie. De koning die zij eerden was niet God maar hun eigen koning, door hen benoemd. De bovenlaag had weinig contact met de geringe dienaars die hun stammen bestuurden. En ook voor de arme, bescheiden man hadden zij weinig tijd.

Hoe beledigden zij Mijn Vader. Hoe kwelden zij Mij. Het bloed van velen kleefde aan hun handen, maar toch slaagden zij erin om zich voor het oog van de wereld vlekkeloos te houden.

Hun opleiding bracht teweeg dat zij geloofden dat alleen zij de Heilige Schrift juist konden interpreteren. Mijn woord werd als ketterij beschouwd.

Datzelfde geldt ook nu. Zo weinigen van Mijn gewijde dienaren zijn voorbereid op Mijn Tweede Komst. Hun verklaring, als gewijde gezanten in Mijn Kerk, kan verdeeldheid scheppen, wat Ik niet toegestaan heb.

Deze geleerden in de theologie, met veel opleidingsjaren, slagen er niet in om Mijn Leer, de profetieën of de manier waarop Ik spreek, te begrijpen.

Tot diegenen onder jullie die Mijn woord in twijfel trekken, of een tegenstrijdigheid proberen te creëren door het te vergelijken met jullie eigen gebrekkige kennis van de Heilige Schrift: jullie moeten daar nu mee ophouden.

Hebben jullie niets geleerd? Aanvaarden jullie niet dat de tijd nabij is en dat Ik jullie aan het voorbereiden ben?

De vijanden van deze missie, Mijn heilige missie om jullie voor te bereiden op Mijn Tweede Komst, zijn met velen.

De aanvallen zijn venijnig. Achter elke bocht, elke hoek en bij elke stap die Ik neem, door deze boodschappen, staan obstakels.

Als jullie Mijn belofte om terug te komen niet aanvaarden, moeten jullie jezelf deze vraag stellen: wat is in de naam van God mijn taak? Is het om gewoon de Heilige Sacramenten toe te dienen? Neen, dat alleen is niet de taak waarvoor jullie geroepen werden.

Wanneer jullie Mijn boodschappen aanvallen op de manier zoals jullie dat doen, laten jullie Mij wenen van verdriet en teleurstelling.

Werden jullie niet gewaarschuwd om waakzaam te blijven, want jullie kennen de dag noch het uur waarop Ik zal wederkomen. Het wordt tijd dat jullie je geest wakker schudden, lees de woorden vervat in het Boek van Mijn Vader en bid dan dat Ik jullie zal zegenen met de gave van onderscheiding.

Diegenen onder jullie die Mij afwijzen omdat jullie voorzichtig zijn en bezorgd dat niet Ik, jullie Jezus, het ben die spreekt, jullie vergeef Ik. Ik besef hoe moeilijk het is, maar na verloop van tijd zullen jullie voelen dat Mijn liefde jullie omhult.

Wat diegenen onder jullie betreft die weigeren om naar Mij te luisteren: jullie maken je dan schuldig aan de zonde van hoogmoed.

Tot diegenen onder jullie die openlijk Mijn woord hekelen, het afkraken en beweren dat Mijn boodschappen van de Boze komen: jullie zijn voor Mij verloren. Jullie zijn zo ver verwijderd dat, niettegenstaande jullie arrogante overtuiging dat jullie kennis, uit boeken, van geestelijke zaken jullie waardiger maken om in Mijn naam te spreken, jullie het volgende moeten weten:

Breng Mij een eenvoudige ziel, met zuiverheid van hart, die van Mij houdt om wie Ik Ben en deze zal zich bij Mij aansluiten in het Paradijs.

Breng een ziel tot Mij, vol trots, die luidkeels het woord van God uitschreeuwt, en Ik zal hem terzijde schuiven.

Vertrouw op Mij met een nederig hart en Ik zal Mijn genaden over jullie uitstorten!

Houd onvoorwaardelijk van Mij en jullie zullen Mijn stem herkennen in deze tijd. Jullie zijn de gelukkige zielen. Maar toch zijn het de zielen, die zich van Mij verwijderd hebben, naar wie Ik het meest hunker en verlang.

O Kom tot Mij, Mijn gewijde dienaren! Ik schenk jullie de waarheid omdat Ik wil dat jullie je trouw aan Mij vernieuwen.

Ongehoorzaamheid aan Mijn Leer en de nalatigheid om jullie zwakheid te erkennen, drijft een wig tussen ons.

Tot die gewijde dienaren die zware zonden tegen het vlees bedreven: jullie moeten naar Mij komen zodat Ik jullie kan vasthouden. Erken jullie zonden en Ik zal jullie ziel doen herleven zodat jullie geschikt worden om te helpen andere zielen te behouden voordat Ik terugkom.

Jullie moeten luisteren. Als jullie twijfels hebben, aanvaard Ik dat. Als jullie echter proberen Mijn profeten te schaden, zullen jullie daardoor lijden. Het is veel beter voor jullie om te zwijgen. Jullie moeten bereid zijn om te luisteren en jullie tegenover Mij te vernederen. Pas dan zullen jullie geschikt zijn om Mijn Lichaam op aarde te vertegenwoordigen.

Jullie Jezus

Advertenties

Informatie

Dit bericht is geplaatst op 14/03/2019 door in Boodschappen.
%d bloggers liken dit: