Jezus tot de Mensheid

Boodschappen van het Boek der waarheid

Veel van de mysteries van Mijn Koninkrijk zijn de mens onbekend

27 april 2014

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn plan om de hele wereld te redden en ieder van jullie in de toevlucht van Mijn Hart op te nemen, is voltooid en elk gedeelte staat juist opgesteld zodat de voltooiing van Mijn belofte verwezenlijkt wordt.

Er zijn veel mysteries verbonden aan Mijn Godheid, die de mens – hoeveel kennis van geestelijke zaken hij ook heeft – nooit kan begrijpen. Veel van de mysteries van Mijn Koninkrijk zijn de mens onbekend en Mijn Vader openbaarde aan de mensheid slechts datgene wat Hij wenste. De mens kreeg de kennis en de waarheid zodat hij God zou kunnen vereren en Hem, zo goed als hij kon, zou kunnen dienen. Door de profeten werd aan de mens meegedeeld hoe hij zich aan de Tien Geboden moet houden om ervoor te zorgen dat hij niet in dwaling vervalt. Om Zijn liefde voor de wereld te bewijzen, werd Hij dan mens en toonde door Mij, Zijn eniggeboren Zoon, Jezus Christus, nauwgezet aan de mens wat tot het goede leidt en wat het kwaad vertegenwoordigt. Ik openbaarde de waarheid, zij het slechts een fractie van wat Mijn Vader wenste, maar de mens was zo hooghartig, arrogant en ambitieus dat hij de waarheid niet wilde kennen, daar deze hem niet aanstond.

De farizeeën sloten hun ogen, keken de andere kant op en bestempelden Mij als een man die zijn verstand verloren had en in raadsels sprak. Zij bezaten het vermogen niet om de waarheid te horen, hoewel Mijn onderrichtingen gewoon de woorden, de lessen en de Geboden die in Mijn Vaders Boek opgenomen zijn, herhaalden. Zij bewandelden de bekrompen weg, links noch rechts kijkend, terwijl zij hun eigen versie aangaande het dienen van God volgden. Zij deden dat met een vrome buitenkant – de zwakken, armen en ongeschoolden schuwend, terwijl zij God prezen. Zij verbanden Mij toen en hun ambtgenoten van nu zullen dat opnieuw doen als zij in de komende jaren met hun door de mens gemaakte leer doorgaan.

Zo zien jullie nu, dat niettegenstaande alles wat de mens beweert te weten, hij in werkelijkheid zeer weinig afweet van de weg des Heren. Van wat hij kreeg, worden enkel maar die delen van de waarheid aangenomen, die hem aanstaan. Ik heb bijvoorbeeld Gods kinderen altijd opgedragen om van elkaar te houden, maar zij slagen er niet in om dat te doen. Hoeveel van jullie liggen geknield voor Mij en overladen Mij uit dankbetoon met lof om dan vervolgens jullie broeders en zusters te belasteren? Sommigen van jullie gaan zover Mij te vertellen wat voor goddeloze mensen zij zijn, in plaats van liefde en vergevingsgezindheid te tonen.

De mens zal altijd zwak zijn, want het is voor het menselijk wezen onmogelijk om volmaakt te zijn. Maar waarom enerzijds Mijn onderrichtingen aannemen en deze dan aan de andere kant loochenen? Geef nooit toe aan de bekoring om een ander in Mijn naam te veroordelen want jullie hebben het recht niet om dat te doen. Verhef jezelf nooit voor Mij wanneer jullie tezelfdertijd een ander menselijk wezen bezoedelen of kleineren. Dat is beledigend voor Mij. Om de waarheid aan te nemen, moeten jullie zonder kwaadwilligheid, hoogmoed, eigengerechtigheid of zelfzucht zijn. Jullie moeten jullie mantel van arrogantie afleggen, want dat is een kenmerk van Satan en Ik vind dat weerzinwekkend.

Herinner jullie Mijn onderrichtingen a.u.b., en leid jullie leven volgens wat Ik jullie meedeelde. Wanneer jullie merken dat jullie hart verontrust, vol angst of haat is, moeten jullie altijd Mijn hulp opzoeken. Want als jullie dat niet doen, dan zal dat gevoel van wanhoop en haat jullie verteren. Jullie moeten het feit accepteren dat jullie altijd voor de zonde zullen bezwijken, maar weet ook dat jullie oprecht berouw moeten tonen voordat jullie in jullie ziel enige vorm van vrede of rust zullen voelen.

Jullie Jezus

Informatie

Dit bericht is geplaatst op 17/01/2019 door in Boodschappen.
%d bloggers liken dit: