Het vieren van Kerstmis

25 december 2010

Mijn dochter, waarom aarzel je? Weet je niet dat je elke dag geleid wordt? Je weet in je hart immers dat alles wat je moet doen, is gaan zitten en je hart openen en aanstonds zal je Mijn boodschap vernemen. Vertrouw op Mij! Geef je over! Geloof dat als je je angsten, muizenissen, zorgen en vragen aan Mij afgeeft, Ik deze van jou zal wegnemen en dienovereenkomstig zal reageren. Je moet nu de tijd nemen om aandacht te schenken aan deze zeer dringende boodschappen voor geheel de mensheid. Aarzel niet om met dit allerheiligste werk op te schieten.

Schenk nu aandacht aan het volgende, Mijn dochter! Wanneer de Christenen over de hele wereld er zich op toeleggen om hulde te brengen aan Mijn geboorte te Bethlehem, zullen velen onder hen enkel respect tonen zonder echte liefde in hun hart. Al zullen velen dicht bij Mijn Hart geraken. Anderen zullen enkel knikken, glimlachen en kort spreken over de betekenis van dit belangrijkste moment bij de feestelijke herdenking van het grootste geschenk dat ooit aan Mijn Vaders kinderen geschonken is sinds het ontstaan. Maar als Mijn kinderen, Mijn godvruchtige volgelingen, Kerstmis vieren, worden zij afgeleid door de pracht en praal en de bijbehorende feestelijkheden met aardse goederen.

Hoeveel Christenen leggen aan hun kinderen de betekenis van Mijn geboorte uit? Hoeveel denken terug aan de nederigheid vertoond door Mijn geliefde Moeder en Haar allerheiligste echtgenoot, Sint Jozef? Hoe velen begrijpen dat Ik mens geworden ben om het menselijk geslacht te redden van de weg naar de hel? Het was deze eenvoudige boodschap die misvormd werd door de eeuwen heen en gecamoufleerd door uiterlijk vertoon. Nochtans werd het door godvruchtige Christenen erkend als een periode om na te denken over hun trouw aan Mij, hun Redder. A.u.b. kinderen, Ik spoor jullie aan om dit feest te benutten om te bidden voor al diegenen in de wereld die het nodig hebben wakker geschud te worden voor het feit dat zij een erfdeel bezitten. Er is daar voor elk van hen een speciale plaats voorbehouden in Mijn Vaders Koninkrijk als zij er voor zouden kiezen om dit aan te nemen.

Het moment van de grote Waarschuwing is bepaald

Mijn kinderen worden zo in beslag genomen door nieuwigheden elke minuut van de dag die, terwijl het hun leven kan beïnvloeden, van geen belang zijn voor het Eeuwige Leven. Kinderen, het is nu voor jullie allemaal het moment om jullie geweten te onderzoeken vóór de grote Waarschuwing die voorafgaat aan Mijn Tweede Komst. Maak gebruik van het gebed, in jullie eigen eenvoudige woorden, om te vragen om goddelijke raad.

Het moment van de grote Waarschuwing is thans bepaald. Wees waakzaam! Blijf op jullie hoede!

Jullie goddelijke Redder en rechtvaardige Rechter, Jezus Christus

Advertenties

Bereid jullie voor op de Waarschuwing, de verlichting van het geweten

28 januari 2011

Mijn zeer geliefde dochter, vanavond heb je de genaden ontvangen om je sterker te maken om met deze heilige taak door te gaan. Door de toewijding van Mijn geliefde en gekoesterde volgelingen, die intens voor jou gebeden hebben, Mijn dochter, zal jij snel opschieten om het Boek der Waarheid te voltooien. Ongeacht hoe verward je bent, toch vind je het moeilijk om je onderworpenheid aan Mij te weigeren. Dit verheugt Mij, maar we hebben niet veel tijd meer.

Mijn dochter, dit bijzondere geschenk – het Boek der Waarheid – wordt aan de wereld geschonken om Mijn kinderen te tonen wat ze moeten doen om zich voor te bereiden op de Waarschuwing, de verlichting van het geweten, welke aan de mensheid gegeven wordt om hen te helpen zich voldoende klaar te maken voor Mijn Tweede Komst.

Aan diegenen die niet in Mij geloven, moet toch de kans gegeven worden om de waarheid te lezen. Wanneer deze gebeurtenis plaatsgrijpt, nadat deze boodschappen aan de wereld gegeven zijn, zullen de mensen de authenticiteit van Mijn woorden, door middel van jou, Mijn dochter, geschonken om de mensheid te redden, begrijpen.

De mystieke gebeurtenis die door iedereen van meer dan 7 jaar oud ervaren wordt

Voel je niet gekwetst wanneer de mensen deze boodschappen afwijzen, Mijn dochter. Wees enkel dankbaar dat hun dit geschenk geschonken wordt. Nadat deze mystieke gebeurtenis plaatsvindt, die door elk van Mijn kinderen, ouder dan 7 jaar overal ter wereld, ervaren zal worden, zullen zij de waarheid van deze profetie begrijpen. Degenen die na deze gebeurtenis leven, zullen voorzichtiger worden omtrent de inhoud van dit heilige boek. Zij zullen het moeilijk vinden om het te negeren zelfs wanneer hun geloof zwak is. Anderen die de waarheid niet willen kennen, moeten echter herinnerd worden aan de inhoud van dit werk.

Geef nooit op, Mijn kind, als het gaat om het redden van zielen. Al Mijn kostbare kinderen zijn geboren uit de liefde van Mijn Eeuwige Vader. Het maakt niet uit dat zij de weg kwijt waren. God, Mijn Eeuwige Vader houdt nog steeds van elk van Zijn kinderen.

Het geloof, Mijn kind, kan opnieuw aangewakkerd worden door het geloof van anderen die gezegend zijn met de Heilige Geest. Mijn uitverkoren kinderen, gestuurd om Mijn woord nu in de wereld te verspreiden, hebben het vermogen om deze arme zielen, die luid roepen om leiding in hun lege, verwarrende leven, tranen van geluk te bezorgen.

Bekijk iedereen door Mijn ogen

Bekijk altijd jullie vrienden, familie, naasten en collega’s door Mijn ogen. Zoek altijd naar het goede. Toon hen liefde en zij zullen Mijn aanwezigheid aanvoelen. Zij zullen tot jullie aangetrokken zijn en niet weten waarom.

Door Mijn voorbeeld, door Mij na te volgen, zullen jullie Mij helpen om Mijn verdwaalde kinderen te bekeren. Door moeizaam voor hen te bidden, kunnen jullie hen dichter naar Mij trekken. Door opoffering en de aanvaarding van het lijden in vereniging met Mij kunnen jullie zielen redden. Dit omvat zowel die zielen die deze aarde nog niet verlaten hebben als diegenen die het oordeel afwachten in het vagevuur.

Tenslotte herinner Ik jullie eraan dat jullie twee opties hebben. Geloof in Mij door jullie geest te openen voor de waarheid vervat in het Evangelie. Als jullie alle geloof verloren hebben, lees dan slechts een gedeelte van Mijn Leer. Vraag Mij vervolgens om jullie de waarheid in jullie hart te tonen. Dan zullen jullie de weg kennen die jullie naar Mij in de Hemel zal leiden. De tweede mogelijkheid is dat jullie de ogen gesloten kunnen houden en weigeren om te luisteren. Dan kan alleen het gebed van de gelovigen jullie redden. Het gebed van Mijn volgelingen samen met het opzeggen van Mijn Goddelijke Rozenkrans van de Goddelijke Barmhartigheid, een geschenk gegeven aan Zr. Faustina in de twintigste eeuw, kan jullie zielen redden in het uur van de dood.

Bid het Kroontje van de Goddelijke Barmhartigheid

Bid, bid, bid nu het Kroontje van de Goddelijke Barmhartigheid voor

jullie eigen ziel en die van de niet-gelovigen. Gebedsgroepen zullen de waarheid helpen verspreiden, het geloof laten doordringen in diegenen die elk besef, van wie ze zijn en waar ze vandaan komen, verloren hebben. Het zal een essentieel middel zijn om de verspreiding aan te wakkeren van de evangelische verlichting die nu in alle delen van de wereld merkbaar zal worden. Aangezien de tijd nadert waarin de profetieën met betrekking tot Mijn Tweede Komst op aarde geopenbaard gaan worden wanneer zij zich ontvouwen vóór een reeks wereldwijde gebeurtenissen.

Wees te allen tijde voorbereid, kinderen! Blijf in een staat van genade en houd jullie hart open voor Mijn onderrichtingen van liefde en vrede op aarde. Als Mijn kinderen allemaal Mijn onderrichtingen onderhielden dan zouden er geen oorlogen, geen hebzucht, haat of armoede in de wereld zijn. Iedereen van jullie heeft het nodig om elke dag, slechts een half uurtje, rustig te gaan zitten.

Doorloop de psalmen, de parabels en vraag jezelf af: ‘Is deze les van toepassing op mijn leven in de wereld van vandaag? ‘ Jullie weten natuurlijk dat het antwoord ‘ja’ is. Bid voor de kracht om jullie opvattingen en inzichten, over het leven na de dood, te veranderen. Onthoud deze belangrijke les! De aarde is enkel een korte passage in de tijd. Het enige ware geluk en het Eeuwige Leven is bij Mij in de Hemel, het Paradijs – Mijn Vaders Koninkrijk.

Jullie liefhebbende Redder, Jezus Christus

Hoe gemakkelijk is het om te zondigen

24 januari 2011

Mijn geliefde dochter, vandaag heb je eindelijk de gevaren ingezien die uitgaan van de Bedrieger wanneer je niet op je hoede bent. Het gebed tot Mijn Eeuwige Vader, door middel van het Kroontje van de Goddelijke Barmhartigheid, is belangrijk om je ziel te heiligen.

De zonde vermijden is moeilijk, Mijn geliefde dochter. Het is moeilijker om Mijn bijzondere genadegaven te verwerven dan om de zonde, onder welke vorm dan ook, te vermijden. Aangezien je geroepen werd om dit heilig werk te verrichten, zal je altijd een doelwit zijn van de Boze die elke gelegenheid aangrijpt om negativiteit in jouw leven te creëren. Hij zal de mensen om je heen gebruiken als een middel om je aan te vallen. Daarom moet je altijd voor hem op je hoede zijn. Laat hem nooit winnen want als hij wint, slaagt hij erin de zielen te kwellen en veroorzaakt hij verschrikkelijke pijn, angst en leed. Hij zorgt ervoor dat vriendschappen uiteen vallen, zaait verwarring, veroorzaakt wanhoop en prent bedrieglijke gedachten in het hoofd van zijn doelwitten. Vervolgens, wanneer Mijn kinderen zich schuldig voelen voor hun eigen zwakheid omdat ze voor de verleiding bezweken zijn, ervaren zij een vorm van armzaligheid welke in hun leven radeloosheid, narigheid en verwarring teweegbrengt.

Mijn kinderen, jullie zullen altijd tot zonde verleid worden. De volmaaktheid van jullie ziel is uitermate moeilijk te bereiken en vereist een enorme discipline en vastberadenheid van jullie kant. Als en wanneer jullie ten prooi vallen aan de verlokking van de Boze en een zonde begaan, moeten jullie onmiddellijk vanuit jullie hart bidden en om vergiffenis vragen.

De regelmatige biecht is een sacrament dat vaak miskend is. Het is slechts door de wekelijkse aanwezigheid in de biechtstoel dat jullie ziel in staat van genade kan blijven. Enkel wanneer jullie ziel op deze manier geheiligd wordt en door dagelijks gebed kunnen jullie de Bedrieger op afstand houden.

De schuld van de zonde

Wanneer jullie last hebben van een schuldgevoel als gevolg van een zondige daad, ongeacht hoe afschuwelijk het misdrijf ook is in de ogen van Mijn Vader, pieker dan niet. Verdrijf dit, open jullie hart en vraag om vergeving! Schuld is een negatief gevoel! En hoewel het dient als middel om je geweten te leiden, is het niet gezond om in deze toestand te blijven. Vraag, door middel van het gebed, om de genaden om de zuiverheid van de ziel te verkrijgen welke nodig is om Mij te dienen. Geduld is belangrijk! Laat de zonde jullie nooit van Mij verdrijven! Schuldgevoelens mogen nooit een beletsel zijn om op zoek te gaan naar verlossing.

Kinderen, vergeet nooit dat door de erfzonde jullie altijd ten prooi zullen vallen aan de verleiding van de Boze. Het is door gebed, vasten en toegewijdheid aan de Heilige Eucharistie dat jullie nader tot Mij zullen komen. Dit vergt tijd die voorbehouden moet worden!

Ga nu verder, Mijn kinderen, en onthoud één ding – wees nooit bang om terug naar Mij te komen wanneer jullie gezondigd hebben. Wees nooit beschaamd om vergiffenis te vragen als jullie werkelijk berouwvol zijn. Maar onthoud ook dat, als jullie dit niet doen, jullie de Bedrieger telkens weer zullen aantrekken en jullie ziel zich in de duisternis zal storten. Duisternis trekt het duistere aan. Licht trekt het licht aan. Ik ben het Licht. Wend jullie nu tot Mij en laat Mijn liefde door jullie arme, verloren zielen heen schijnen. Ik houd zoveel van jullie, Mijn kinderen, dat als jullie je hart naar Mij toe keren, ongeacht hoe zeer jullie je ook uitgesloten voelen, jullie nooit geweerd zullen worden.

Ga heen in vrede en liefde

Jullie goddelijke Redder, Jezus Christus

Wanneer het jullie aan nederigheid ontbreekt, zal hoogmoed jullie ziel overspoelen en zullen jullie tegen Mij zondigen

31 oktober 2013

Mijn zeer geliefde dochter, zovelen zullen niet naar Mijn stem luisteren omdat zij niet weten wie Ik Ben. Velen beweren Mij te kennen, maar het is louter door hun gebrekkige menselijke interpretatie dat zij ervan overtuigd zijn dat zij begrijpen wie Ik ben en wat Ik deed om hen te behoeden voor de afgrond die al Gods kinderen, die Mij niet zullen vragen om hen te vergeven, tegemoet treden.

De vrije wil is een geschenk van Mijn Vader. De vrije wil kan echter het streven van de mens om naar de liefde van God te zoeken, verstoren. Toch gaf Mijn Vader Zijn kinderen dit geschenk. Zo gul is Hij! Zoveel houdt Hij van Zijn kinderen! Dit is het geschenk dat hen de vrijheid gaf om op aarde rond te trekken, te genieten van haar vruchten en haar schoonheid te omhelzen. Maar door Satan bekoord, maakte de mens misbruik van het vertrouwen van Mijn Vader. Hij werd dan tot slaaf van Satan en smeedde een pact met hem waardoor de zonde al Gods kinderen van Hem zal blijven scheiden.

Het geschenk van Mijn kruisdood hield in dat Ik deze onnatuurlijke band tussen de mens en Satan zou verbreken. Zo stelde Ik door Mijn kruisdood de mens in staat om, door de vergeving van de zonde, redding na te streven. Dat wil zeggen dat de mens over het vermogen beschikt om de greep van Satan te ontvluchten, maar enkel diegenen die Mij navolgen, in geheel nederige dienstbaarheid, kunnen werkelijk redding verkrijgen. Tenzij jullie in staat zijn om, door verzoening, ronduit jullie zwakheden, jullie zonden en jullie haat voor elkaar tegenover Mij, Jezus Christus, uit te spreken, zullen jullie niet zuiver blijven. Zonder zuiverheid van ziel zijn jullie niet in staat om in Mijn ogen nederig te worden. Wanneer het jullie aan nederigheid ontbreekt, zal hoogmoed jullie ziel overspoelen en zullen jullie tegen Mij zondigen. Wanneer jullie tegen Mij zondigen, doen jullie dat op verschillende manieren.

Jullie zullen eerst jullie lusten, hebzucht en trots voeden. Verder zullen jullie je gedragen alsof jullie alwetend zijn, slimmer en beter dan anderen. Jullie zullen dan over anderen oordelen. Vervolgens gaan jullie over naar de volgende fase. Jullie zullen diegenen bespotten die in ware vereniging met Mij zijn, door te verklaren dat zij onvolmaakt zijn. Jullie zullen laster voortbrengen tegen al diegenen die Mij trouw blijven. Toch zullen jullie jezelf ervan overtuigen dat jullie vervuld zijn met de Heilige Geest. Maar het zal de Heilige Geest niet zijn die jullie bezield. Het zal in plaats daarvan de geest van het kwaad zijn, die jullie ziel zal binnendringen, en jullie zullen geloven dat jullie je laten leiden door de Hemel.

Wanneer jullie zeggen dat jullie Mij vertegenwoordigen en dat jullie beter geplaatst zijn om deel uit te maken van Mijn Koninkrijk dan anderen, en vervolgens over Mij liegen, dan hebben jullie de gebeden van anderen nodig. In dat stadium bevinden jullie je halverwege de diepten van de hel, en zonder Mijn tussenkomst zouden jullie verloren gaan.

Neem Mijn boodschap! Druk deze aan jullie hart en vraag: “Bent U dit, Jezus? Heb Ik werkelijk Uw hulp nodig?” en Ik zal jullie het antwoord geven!

Jullie Jezus