Jezus tot de Mensheid

Boodschappen van het Boek der waarheid

Mijn ware Kerk zal uit Rome buitengeworpen worden en zal een aantal jaren van verlatenheid te verduren krijgen

28 september 2013

Mijn zeer geliefde dochter, herinner diegenen die in Mij geloven, maar die er geen idee van hebben dat Mijn Tweede Komst nadert, er altijd aan dat zij steeds waakzaam moeten zijn voor de tekenen die in het Boek van Mijn Vader geprofeteerd werden voor de tijd die de Grote Dag voorafgaat.

De grote geloofsafval is het eerste teken. Dit vindt plaats wanneer het geloof in de waarheid – het Woord van God – verdwijnt en wanneer de zonde in elk deel van de wereld verheerlijkt wordt. Wanneer de grote geloofsafval Mijn Kerk van binnenuit aangrijpt, is dat het teken dat Mijn Tweede Komst zeer dichtbij komt. Zodra jullie zien dat diegenen, die zeggen dat ze door Mij aangesteld werden om Mijn Kerk op aarde te leiden, zich inlaten met de seculiere wereld om in de gunst te komen, zullen jullie weten dat de veranderingen begonnen zijn. Zodra jullie zien dat er over het groot Offer – Mijn kruisiging – gedebatteerd wordt en er nieuwe betekenissen aan Mijn Eucharistie verbonden worden, zullen jullie weten dat Mijn Kerk in de woestijn geworpen zal worden.

Met Mijn Kerk doel Ik op diegenen die niet van de waarheid afwijken en die, zoals voorheen, het Woord van God blijven aannemen. Mijn ware Kerk zal uit Rome buitengeworpen worden en zal een aantal jaren van verlatenheid te verduren krijgen. Ze zal door de heidenen vertrapt worden en zal te lijden hebben, maar door Mijn genade zal deze intact blijven en die dappere zielen, die weigeren Mij te verlaten, zullen buitengewone gaven van Mij krijgen. Terwijl de afschuwelijke, zogenaamde ‘mirakelen’, genezingen en gebaren van valse nederigheid en liefde voor de mensheid in het geraamte van Mijn Kerk gezien worden, zullen de ware miraculeuze tussenkomsten van Mij zichtbaar worden. Ik zal door Mijn kruistochtgebedsgroepen de aanwezigheid van de Heilige Geest kenbaar maken aan diegenen die deze beschimpen en bespotten. Aan Mijn kruistochtgebedsgroepen en aan diegenen die de gebeden bidden, zullen er veel mirakelen verleend worden, als een geschenk om Mijn geliefde leerlingen te helpen de religieuze vervolging het hoofd te bieden.

De vervolging waarover Ik spreek, is voornamelijk een geestelijke vervolging. Mijn ware leerlingen, en daarmee bedoel Ik alle Christenen, van elk kerkgenootschap, wijd en zijd, zullen met grote smart toekijken wanneer zij de grote misleiding moeten aanschouwen, die over de Katholieke Kerk zal neerdalen. De Katholieke Kerk zal de seculiere wereld omhelzen en zal verklaren dat de doodzonde niet meer bestaat. De zonde zal niet erkend worden en om de onschuldigen te misleiden, zal hen verteld worden dat het niet moeilijk is Mijn Koninkrijk te betreden. De biecht in de huidige vorm zal ophouden. Aan de mensen zal verteld worden om op hun eigen manier om verlossing te vragen, en als zodanig zullen velen dan de moeite niet doen om Mij om vergeving te vragen. Zij zullen dat niet doen omdat zij niet langer zullen aanvaarden dat zonden moedwillig bedreven worden waardoor God iedereen zal vergeven. Dat is de dwaling die voorzegd werd en die miljoenen naar het vuur van de hel zal voeren, en zij zullen ernaartoe geleid worden door de Valse Profeet en de Antichrist.

Weldra zullen alle heidense feesten en festivals overal in de katholieke kerken geïntegreerd worden. Heidenen en diegenen die God haten, zullen voor de Tabernakels aan de altaren uitgenodigd worden. Dit feest zal tot de nieuwe vorm van kerkgemeenschap uitgeroepen worden – al Gods kinderen die zich verenigen om elkaars geloofsovertuigingen en mensenrechten te respecteren. Aan jullie, Mijn volgelingen, zal gevraagd worden respect te tonen voor diegenen die Mijn Tegenwoordigheid in de Heilige Eucharistie teniet willen doen. Jullie zullen ervan beschuldigd worden antichristelijk te zijn als jullie het heidendom niet omhelzen. Dat is hoe jullie allemaal misleid zullen worden. Dat is hoe Ik, Jezus Christus, geschonden zal worden. Om het Christendom uit te bannen zullen zij in de scholen hetzelfde doen. Zij zullen ook hetzelfde doen in politieke kringen, waarop alles wat met Mij te maken heeft, uitgewist zal worden. Een dergelijke haat zal tegen geen enkele andere religie gericht zijn. Doordat het de waarheid is, zal het Christendom uitgeroeid worden.

Wat jullie niet beseffen, is dat door gewillige deelnemers aan deze verdorven ontheiliging te worden, jullie zielen duister zullen worden en jullie na verloop van tijd jullie eigen redding zullen laten varen.

Verraad Mij en Ik zal jullie vergeven! Verloochen Mij en Ik zal jullie vergeven! Maar wanneer jullie Mij schenden en trouw zweren aan het Beest, zullen jullie volledig van Mij afgescheiden raken en zullen jullie onmogelijk Mijn barmhartigheid kunnen aannemen.

Jullie Jezus

Advertenties

Informatie

Dit bericht is geplaatst op 16/10/2018 door in Boodschappen.
%d bloggers liken dit: