Jezus tot de Mensheid

Boodschappen van het Boek der waarheid

En dan, net als ze Mij vergeten zullen zijn, zal Mijn Kerk uit de dood opstaan, juist zoals Ik dat deed

19 mei 2013

Mijn zeer geliefde dochter, in Mijn Nieuw Paradijs zal de dood niet langer macht hebben over die kinderen van God, die van Hem houden.

Jammer genoeg zullen deze boodschappen diegenen onnodige angst bezorgen, die geloven dat wanneer deze aarde ten gunste van de Nieuwe Hemel en aarde opzij gezet wordt, zij de dood in de ogen zullen kijken. Dat is niet waar! Diegenen die bij Mij genade vinden en die Mijn hand van barmhartigheid aannemen, zullen het geschenk van het leven krijgen. Nadat de Waarschuwing heeft plaatsgevonden, zullen zelfs atheïsten, niet-gelovigen, niet-Christenen en diegenen van elke geloofsovertuiging zich tot Mij wenden en Mijn geschenk aannemen. Dat is het moment waarop Ik het Beest zal verslaan, want Ik zal dan aan miljarden zielen, die in de wereld leven, het eeuwig leven schenken.

De zonde, door het Beest bij Adam en Eva geïntroduceerd, zal ophouden te bestaan. Mijn barmhartigheid zal haar verslaan. En zoals de zonde het lichaam verderft, zal Mijn Licht de mensheid eeuwig leven bezorgen. Dood, ziekte, ouderdom zullen niet langer bestaan in Mijn Nieuw Paradijs. Mijn uitverkoren kinderen – miljarden van hen – zullen een volmaakt lichaam en een volmaakte ziel hebben, in eenheid met de Goddelijke Wil van Mijn Vader.

Hij, Mijn Vader, schonk Adam en Eva eeuwig leven en zij verwierpen dat. En dus werd hen, en al hun nakomelingen, het geschenk van het Paradijs en het eeuwig leven ontzegd. Nu zal dat eindelijk veranderen. Mijn leven, dood en verrijzenis moeten thans in dit stuk, het sluitstuk van Mijn Verbond, heropgevoerd worden. Mijn Kerk werd, net zoals Ik, vervolgd en zal nu een barbaarse afstraffing, een pijnlijke aanval en wat een verpletterende nederlaag lijkt te zijn, te verduren krijgen.

En zodra deze gekruisigd werd en aan de kant geschoven, zal het lijken dat deze opgebrand en vergeten is.

Het heidendom zal gedijen. Maar omdat het door de Boze beïnvloedt en geleid zal worden, zal deze er zorg voor dragen de ware aard ervan niet te tonen. Het zal aan de wereld voorgesteld worden als een nieuwe vorm van sociale rechtvaardigheid – een nieuwe vorm van humanisme waarbij aan alle behoeften van de mens tegemoetgekomen wordt. Deze behoeften zullen het recht om te zondigen omvatten, maar deze zonden zullen ook – in weerwil van God – gezien worden als het moreel recht van de mens.

Hoe weerzinwekkend zal deze goddeloze ene-wereldreligie zijn voor Mij, Jezus Christus! Zij zullen niet enkel Mij de rug toekeren, maar zij zullen ook satanische symbolen opnemen waarbij Mijn kruis op een potsierlijke manier weergegeven zal worden. Mijn Hostie zal terzijde gelegd worden. Er zal een ander soort offer op de altaren van de kerken opgedragen worden. Het zal het Beest zijn, dat zij openlijk zullen aanbidden, en op zijn beurt zal hij hen veel krachten schenken. Dat is de reden waarom velen zullen geloven dat diegenen, die deze gruwel zullen aansturen, wonderlijke krachten zullen bezitten. En hoewel het kan lijken dat zij een goede en rechtvaardige kerk volgen, zal deze niets dan duisternis voortbrengen.

In deze kerken – die gebouwd werden om Mij, Jezus Christus, te vereren – zullen festiviteiten en obsceen gedrag bijgewoond worden, maar Ik zal niet Tegenwoordig zijn. En dan, net als zij Mij vergeten zullen zijn, zal Mijn Kerk uit de dood opstaan, juist zoals Ik dat deed. Zij zal op openbare plaatsen weer tot leven komen. Daarop zal Ik al Mijn kinderen verzamelen, die Mijn Woord trouw bleven en diegenen van wie de ogen voor de waarheid geopend werden. Vervolgens zullen wij opstijgen naar het Nieuw Paradijs, samen met diegenen die op de grote dag gewacht hebben, maar die gestorven zijn.

Diegenen die Mij afwijzen nadat Ik alles in het werk gesteld heb om hun ziel te bewaren, zullen verworpen worden. Daarna zal Mijn heerschappij een aanvang nemen en het Koninkrijk, dat Mij door Mijn Vader beloofd werd, zal gevormd worden.

Wees nooit bang voor de toekomst, want enkel Mijn Nieuw Koninkrijk zal jullie arm, bedroefd hart tevreden stellen! Enkel Mijn Nieuw Koninkrijk zal jullie eeuwig leven schenken.

Jullie moeten bidden voor ieder van jullie, opdat jullie waardig gemaakt worden om dit grootse geschenk te ontvangen.

Jullie Jezus

Advertenties

Informatie

Dit bericht is geplaatst op 28/09/2018 door in Boodschappen.
%d bloggers liken dit: