Jezus tot de Mensheid

Boodschappen van het Boek der waarheid

Gezegend zijn de zachtmoedigen van hart die, door de genade van God, van hun trots ontdaan werden

12 april 2013

Mijn zeer geliefde dochter, wie onder jullie, die echt van Mij houden, kan voor Mijn aangezicht verschijnen en in totale overgave voorovergebogen aan Mijn voeten liggen?

Wie onder jullie, die Mij waarlijk eren en Mijn Leer volgen, kan zich voor Mij vernederen zonder zich enigszins om zichzelf te bekommeren? Als jullie in nederige dienstbaarheid een beroep op Mijn barmhartigheid kunnen doen, zal Ik jullie oprichten en verheffen. Maar wanneer jullie jezelf in Mijn naam verheffen en zeggen dat jullie Mij beter kennen dan anderen, zal Ik jullie onder Mijn voeten op de grond neerwerpen.

Waarom begrijpen zovelen, aan wie de waarheid gegeven werd, de waarheid van Mijn Leer nog steeds verkeerd? De mens is, door de smet van de zonde, niet waardig om voor Mij te staan. Maar diegenen die de zwakheid van de menselijke ziel begrijpen, moeten weten dat diegenen, die het op zich nemen om hun superieure kennis van geestelijke zaken – die door de onderrichtingen van God, via de profeten, vastgelegd zijn – te verkondigen, zeer voorzichtig moeten zijn. Wanneer dergelijke zielen hun zogenaamde kennis verkondigen, door zich te beroemen op hun intellectuele beoordeling van de Heilige Leer, in plaats van zich te focussen op het belang van de nederigheid, beledigen zij Mij. Wanneer zij hun kennis aanwenden om de waarheid te verdraaien zodat deze past in hun agenda, om zielen naar een door de mens gemaakte versie van Mijn Leer te trekken, ben Ik diep beledigd en Ik zal de zielen straffen die aan deze misdaad tegen God schuldig zijn.

Diegenen onder jullie, die culten en spirituele bewegingen in het leven roepen, allemaal van eigen makelij, weet dat wanneer jullie het Woord van God vervalsen, jullie aan een zware zonde schuldig zijn. Jullie stemmen, die enerzijds het Woord van God en heel Zijn glorie verkondigen, worden gehoord omdat deze de waarheid bevatten. Maar wanneer jullie, met jullie eigen interpretaties, iets toevoegen aan het Woord van God en wanneer jullie dat gebruiken om anderen in Mijn heilige naam aan te vallen door hen van wandaden te beschuldigen, begaan jullie een zonde.

Gezegend zijn de zachtmoedigen van hart die, door de genade van God, van hun trots ontdaan werden want zij zullen in het Nieuw Paradijs als koningen regeren.

Gezegend zijn diegenen, wier volledige vertrouwen in Mij ertoe leidt dat zij Mijn heilig Woord prediken en verspreiden zonder enige intentie om naar persoonlijke aandacht van zelfverheerlijking te zoeken, want ook zij zullen in Mijn Koninkrijk een schuilplaats vinden.

Diegenen die beweren dat zij toegewijde volgelingen van Mij zijn, maar die geloven dat zij gerechtigd zijn om over anderen te oordelen, om de geloofsovertuigingen te analyseren van anderen wier geloof in God aanstoot geeft, en die publiekelijk heilige zielen – die in Mijn naam komen – veroordelen, maken geen deel uit van Mijn Koninkrijk. Jullie behoren de Boze toe, want jullie worden niet door Mij, Jezus Christus, aangestuurd. Ik heb jullie niet geroepen, noch heb Ik jullie de toestemming gegeven om eender welk soort van bijzondere groep – die opgezet werd om een andere groep belachelijk te maken – te promoten.

Aan allen die zich trots beroemen op intellectuele bekwaamheid, in verband met Mijn Leer, om een ander kind van God, vooral uitverkoren zielen, te kleineren: weet dat jullie dagen geteld zijn. In het verleden zou Mijn geduld Mij verhinderd hebben om dergelijke misplaatste missies af te breken. Nu, in deze eindtijd, zal Ik de manier waarop jullie Mijn Tweede Komst proberen tegen te houden, niet tolereren.

Zo weinigen van jullie zullen Mijn plan, om jullie voor te bereiden op de tweede keer dat Ik kom, aanvaarden – ditmaal om jullie naar het Nieuw Tijdperk van Vrede te brengen. Jullie kennen de waarheid reeds. Jullie weten dat Ik terug zal komen, maar jullie zullen – net zoals het vroeger was – niet aannemen dat Ik het ben, de Koning van alles wat is, die jullie oproept om jullie ziel voor te bereiden.

Tweeduizend jaar is niets voor Mij. Het is alsof het gisteren was. Vandaag roep Ik dus tot jullie allemaal. Wat Mij bedroeft, is dat diegenen die zeggen dat zij van Mij houden en Mij openlijk erkennen, Mij niet echt kennen. Zij hebben het vertoon van georganiseerde religies, de internationale politiek, de overdreven pracht en de plechtigheden toegestaan om zich voor Mij te verbergen.

Ik Ben eenvoudig naar geest, lichaam en ziel en daarom omarm Ik eerst diegenen die op deze manier voor Mijn aangezicht verschijnen. Wanneer een vader een kind – dat voor een tijdje in het buitenland geweest is – thuis verwelkomt, let hij niet op zijn kleren, zijn schoenen, zijn juwelen of zijn koffer. Hij ziet enkel zijn zoon, zijn gezicht en de liefde, die al in zijn hart bestaat sinds de eerste ademhaling toen hij uit de schoot van zijn moeder kwam. Hij is niet geïnteresseerd in zijn rijkdom, zijn visies, zijn meningen of zijn roddels over anderen – het enige waar hij zich van bewust is, is de liefde die hij voor zijn kind voelt en de liefde die zijn kind voor hem voelt.

Liefde is eenvoudig. Zij is ongecompliceerd. Zij komt niet voort uit haat. Jullie kunnen niet van iemand houden wanneer jullie ziel vol woede of haat is. Wanneer jullie Mij liefhebben, moeten jullie van al diegenen, die Mij volgen, houden – ongeacht wat hun zwakheid is. Jullie moeten zelfs diegenen liefhebben die schuldig zijn aan vreselijke zonden, want Ik kan de meest verdorven zonde van alle zonden vergeven. Wat jullie moeten onthouden, is dat niet één mens het recht heeft om een ander in Mijn naam te veroordelen! Dat kan enkel door Mij gebeuren.

Weet dat wanneer het erop aankomt om de wereld te waarschuwen voor zondaars die vijanden van God zijn, Ik dat recht heb. Maar Ik zal in elk geval om gebed voor hun ziel vragen. Er zal slechts één uitzondering zijn. Ik kan jullie nooit vragen om te bidden voor de Antichrist, want hij komt niet van God.

Jullie Jezus

Informatie

Dit bericht is geplaatst op 08/06/2018 door in Boodschappen.
%d bloggers liken dit: