Wanneer het jullie aan nederigheid ontbreekt, zal hoogmoed jullie ziel overspoelen en zullen jullie tegen Mij zondigen

31 oktober 2013

Mijn zeer geliefde dochter, zovelen zullen niet naar Mijn stem luisteren omdat zij niet weten wie Ik Ben. Velen beweren Mij te kennen, maar het is louter door hun gebrekkige menselijke interpretatie dat zij ervan overtuigd zijn dat zij begrijpen wie Ik ben en wat Ik deed om hen te behoeden voor de afgrond die al Gods kinderen, die Mij niet zullen vragen om hen te vergeven, tegemoet treden.

De vrije wil is een geschenk van Mijn Vader. De vrije wil kan echter het streven van de mens om naar de liefde van God te zoeken, verstoren. Toch gaf Mijn Vader Zijn kinderen dit geschenk. Zo gul is Hij! Zoveel houdt Hij van Zijn kinderen! Dit is het geschenk dat hen de vrijheid gaf om op aarde rond te trekken, te genieten van haar vruchten en haar schoonheid te omhelzen. Maar door Satan bekoord, maakte de mens misbruik van het vertrouwen van Mijn Vader. Hij werd dan tot slaaf van Satan en smeedde een pact met hem waardoor de zonde al Gods kinderen van Hem zal blijven scheiden.

Het geschenk van Mijn kruisdood hield in dat Ik deze onnatuurlijke band tussen de mens en Satan zou verbreken. Zo stelde Ik door Mijn kruisdood de mens in staat om, door de vergeving van de zonde, redding na te streven. Dat wil zeggen dat de mens over het vermogen beschikt om de greep van Satan te ontvluchten, maar enkel diegenen die Mij navolgen, in geheel nederige dienstbaarheid, kunnen werkelijk redding verkrijgen. Tenzij jullie in staat zijn om, door verzoening, ronduit jullie zwakheden, jullie zonden en jullie haat voor elkaar tegenover Mij, Jezus Christus, uit te spreken, zullen jullie niet zuiver blijven. Zonder zuiverheid van ziel zijn jullie niet in staat om in Mijn ogen nederig te worden. Wanneer het jullie aan nederigheid ontbreekt, zal hoogmoed jullie ziel overspoelen en zullen jullie tegen Mij zondigen. Wanneer jullie tegen Mij zondigen, doen jullie dat op verschillende manieren.

Jullie zullen eerst jullie lusten, hebzucht en trots voeden. Verder zullen jullie je gedragen alsof jullie alwetend zijn, slimmer en beter dan anderen. Jullie zullen dan over anderen oordelen. Vervolgens gaan jullie over naar de volgende fase. Jullie zullen diegenen bespotten die in ware vereniging met Mij zijn, door te verklaren dat zij onvolmaakt zijn. Jullie zullen laster voortbrengen tegen al diegenen die Mij trouw blijven. Toch zullen jullie jezelf ervan overtuigen dat jullie vervuld zijn met de Heilige Geest. Maar het zal de Heilige Geest niet zijn die jullie bezield. Het zal in plaats daarvan de geest van het kwaad zijn, die jullie ziel zal binnendringen, en jullie zullen geloven dat jullie je laten leiden door de Hemel.

Wanneer jullie zeggen dat jullie Mij vertegenwoordigen en dat jullie beter geplaatst zijn om deel uit te maken van Mijn Koninkrijk dan anderen, en vervolgens over Mij liegen, dan hebben jullie de gebeden van anderen nodig. In dat stadium bevinden jullie je halverwege de diepten van de hel, en zonder Mijn tussenkomst zouden jullie verloren gaan.

Neem Mijn boodschap! Druk deze aan jullie hart en vraag: “Bent U dit, Jezus? Heb Ik werkelijk Uw hulp nodig?” en Ik zal jullie het antwoord geven!

Jullie Jezus

Advertenties

Soms gaat wat oneerlijk kan lijken jullie begrip te boven

26 oktober 2014

Mijn zeer geliefde dochter, er zijn er die Mij loochenen omdat ze geloven dat, mocht Ik bestaan, een liefdevolle God nooit lijden zou toestaan of nooit zou toelaten dat er onverwachte tragedies, ziekten of vroegtijdige sterfgevallen plaatsvinden.

God geeft leven en Hij neemt het als Hij dat wil en, zoals bij elke handeling van God, zal daar altijd heil uit voortkomen, hetzij in de wereld waarin jullie leven, hetzij in Mijn hemels Koninkrijk. Het is een gebrek aan vertrouwen in Mij, dat verbittering teweegbrengt in de zielen die Mij beoordelen op handelingen waarvan zij menen dat ze wreed en onnodig zijn. Wat zij niet weten, is dat er voor alles een tijd is – een tijd om te leven en een tijd om te sterven – en dat God de Auteur van het leven is. Alleen Hij kan beslissen over het ogenblik om het weg te nemen.

Lees verder

Gezegend zijn de zachtmoedigen van hart die, door de genade van God, van hun trots ontdaan werden

Mijn zeer geliefde dochter, wie onder jullie, die echt van Mij houden, kan voor Mijn aangezicht verschijnen en in totale overgave voorovergebogen aan Mijn voeten liggen?

Wie onder jullie, die Mij waarlijk eren en Mijn Leer volgen, kan zich voor Mij vernederen zonder zich enigszins om zichzelf te bekommeren? Als jullie in nederige dienstbaarheid een beroep op Mijn barmhartigheid kunnen doen, zal Ik jullie oprichten en verheffen. Maar wanneer jullie jezelf in Mijn naam verheffen en zeggen dat jullie Mij beter kennen dan anderen, zal Ik jullie onder Mijn voeten op de grond neerwerpen.

Lees verder

Moeder van de Verlossing: Het laatste geheim van Fatima werd niet geopenbaard, zo angstaanjagend was het

22 juli 2013

Mijn kind, de misleiding waarmee de wereld geconfronteerd zal worden, zal zo moeilijk te onderscheiden zijn, dat enkel diegenen die zich aan God overgeven en al hun vertrouwen op Mijn Zoon stellen, in staat zullen zijn om de beproevingen die in het verschiet liggen, te doorstaan.

Ik gaf de wereld de profetieën in 1917, maar het laatste geheim van Fatima werd niet geopenbaard, zo angstaanjagend was het voor diegenen binnen de Katholieke Kerk.

Lees verder

Veel zielen creperen in de hel door de zonde van pornografie

28 augustus 2011

Mijn zeer geliefde dochter, aanhoor Mijn allerheiligste Woord aangezien Ik de mensheid waarschuw voor de hoogdringendheid om Mijn Vader om de vergeving van hun zonden te smeken.

De tijd is nu kort aangezien de Waarschuwing bijna daar is. Stel nooit tot morgen uit wat je vandaag dient te doen. Berouw om jullie zonden is cruciaal voordat jullie vragen om jullie zonden te vergeven. Want zonder oprecht berouw is het nutteloos.

Ik zie zoveel zwartgeblakerde zielen in jullie wereld, Mijn dochter. Er is maar weinig licht en mochten jullie zien hoe diep de mens gevallen is, zouden jullie geschokt zijn. Zoveel miljoenen van Mijn kinderen storten zich dagelijks in een poel van zondig verderf waarvan zij het onmogelijk zullen achten om het achter zich te laten, tenzij jullie voor hen bidden. Zij zijn blind voor de Waarheid en zelfs al zou hun nu Mijn licht getoond worden, zouden zij zich in allerlei bochten wringen om zich voor Mij te verbergen. Bid voor hen!

Lees verder

H. Maagd Maria: De gunsten die verleend worden wanneer jullie het Lichaam van Mijn Zoon ontvangen

19 oktober 2012

Mijn kind, de Hostie die je op Mijn voorhoofd ziet, is een symbool om aan Gods kinderen de werkelijke Tegenwoordigheid van Mijn Zoon in de Heilige Eucharistie te bewijzen.

Mijn Zoon is aanwezig in de wereld en staat iedere dag naast elk van Gods kinderen, in de hoop dat zij Zijn aanwezigheid zullen voelen.

Kinderen, het is enkel door het ontvangen van het ware Lichaam van Mijn Zoon, Jezus Christus, de Verlosser van de mensheid, dat jullie met bijzondere genaden gezegend zullen worden.

Toen Mijn Zoon stierf voor jullie zonden, zodat elk kind van God in staat zou zijn om de dood te trotseren, liet hij een belangrijke nalatenschap achter.

De Tegenwoordigheid van Christus in de Heilige Eucharistie is echt en wanneer deze genuttigd wordt, bezorgt dat jullie een bijzondere bescherming. Het brengt jullie inniger met Hem in vereniging.

Lees verder

De leer van de duisternis – de grote geloofsafval die uit de schoot van Mijn Kerk zal voortkomen – zal als een zeer dichte mist neerdalen

14 september 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Ik Ben de stem in jullie midden, die probeert om Mij verstaanbaar te maken bij die leiders die de geloofsafval verspreiden en die heersen in de vier windstreken van de aarde.

De leer van de duisternis – de grote geloofsafval die uit de schoot van Mijn Kerk zal voortkomen – zal zeer spoedig als een zeer dichte mist op alle argeloze Christenen neerdalen. Het plan om de waarheid te onderdrukken heeft een aanvang genomen, en weldra zullen de verdraaide versies van Mijn heilige Leer voor velen van jullie duidelijk worden. Maar terwijl men de waarheid zal inwisselen voor leugens, zal de Heilige Geest tegen Mijn vijanden opstaan. Mijn Licht zal nog zichtbaar zijn te midden van alle verwarring, die de leiders van de grootste geloofsafval aller tijden in de wereld zullen aanwenden. Ze zullen niet rusten tot de wereld heidens geworden is, zonder liefde voor Mij, Jezus Christus.

Lees verder